INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODBIORU INFORMACJI
 O USTALENIU PRAWA DO

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

I ŚWIADCZENIA DOBRY START

 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach informuje, że w przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego
i świadczenia Dobry Start osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych (pokój 102).

 

 

Artykuł 13a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.):

1. Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

2. Organ właściwy lub wojewoda przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

3. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.