Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są dostępne na stronie internetowej BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, można je również pobrać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach (ul. Rynek  9, 1 piętro) - pokój 102. 

Informacje o programie można uzyskać pod numerami telefonów:

tel. 32 4348 179

tel. 32 4348 180

Wnioski będzie można składać od 01 kwietnia w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach (ul. Rynek  9)
- pokój 102, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.  

 

 

Ponadto będzie można skorzystać z:

- Poczty Polskiej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ks. Przemysława 2, 44-240 Żory,

- system eWnioski portalu EMPATIA,

- portal ePUAP  (instrukcja składania wniosków przez Epuap),

- PUE ZUS (tylko składanie wniosków),

- bankowości elektronicznej (tylko składanie wniosków).

 

Co ważne, jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy.

 

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. po 1 lipca 2016 roku prawo do świadczenia wychowawczego zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłyną wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

  

Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

 

Rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł na miesiąc lub 1200 zł na miesiąc - w przypadku rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne - otrzymają świadczenie wychowawcze również na pierwsze lub jedyne dziecko.

 


 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Taki wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

 

Dokumenty które należy przedłożyć do wniosku przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze dziecko:

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny;

- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

(art. 13 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195)

 

- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

 

- umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

 

- umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

 

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

 

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

 

- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,
w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

 

- dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu;

 

- dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy,
w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

 

- dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący
po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

 

- kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.3);

 

- kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

 

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

 

- odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie
o przysposobienie dziecka;

 

-  orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

 

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

(§ 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze)

 

 

Dokumenty które należy przedłożyć do wniosku przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze
 i kolejne dzieci:

 

- zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

- zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

- prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

- orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

- inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

(art. 13 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195)

  

 

Prosimy zabrać:

- dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód  osobisty)

 

Pamiętaj, aby druk wniosku wypełnić dokładnie i czytelnie!

Sprawdź czy podpisałeś się we wszystkich koniecznych miejscach!

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronach MRPIPS