Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach mają na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Bezpośrednią pomocą osobom i rodzinom zajmują się pracownicy socjalni. W strukturach Ośrodka funkcjonuje Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który zajmuje się wyłącznie pracą socjalną skierowaną do osób i rodzin uwikłanych w przemoc. Pomoc ta udzielna jest bezpłatnie i niezależnie od dochodu.

Pracownicy Zespołu:
Diagnozują sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.Udzielają kompleksowych informacji o:
- możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tą pomoc,
- możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

Organizują niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej (m.in. poprzez wezwanie pogotowia ratunkowego, poinformowanie o możliwościach uzyskania pomocy medycznej na terenie miasta oraz bezpłatnego opisu obrażeń), jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; Zapewniają osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
Mogą prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
44-240 Żory ul. Boryńska 13 
Tel. (32) 43 57 840, Tel. kom. 691 329 299
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 730 - 1530
Napisz email do zespołu